Njoftime

  • 4 Janar 2018
img

Trajnime të akredituara për mësues dhe drejtues shkollash

Shluj “Universiteti Marin Barleti” duke filluar nga Janar 2018 do të ofrojë për mësues të të gjitha profileve të të tria cikleve të sistemit arsimor parauniversitar por dhe për drejtuesit e institucioneve arsimore, trajnime te akredituara nga MASR.

  • 4 Janar 2018
img

Certifikime në drejtimet më të kërkuara

Shluj “Universiteti Marin Barleti” vijon me SUKSES eksperiencën e tij disavjeçare në ofrim programesh dhe modulesh trajnimi në një sërë drejtimesh: - Zhvillimi i kurrikulës për tre ciklet e arsimit- Zhvillim profesional për drejtuesit e institucioneve arsimore, - Zhvillim profesional për mësuesit në fushën psiko – sociale dhe zhvillimit të aftësive ndërkurrikulare, - Zhvillim profesional të mësuesëve në drejtim të përdorimit eTIK në procesin mësimor

  • 4 Janar 2018
img

Rezultati i një procesi: UMB Ekselent!

Më datë 12.05.2017, në kuadrin e bashkëpunimit mes Ministrisë së Arsimit dhe Sportit të Republikës së Shqipërisë dhe Agjencisë së Garantimit të Cilësisë për Arsimin e Lartë në Mbretërinë e Bashkuar (QAA), SHLUJ "Universiteti Marin Barleti" mori: Vlerësimin Përfundimtar Pozitiv dhe Akreditimin Institucional me kohëzgjatjen prej gjashtë vitesh akademike, që është njëkohësisht edhe kohëzgjatja më e madhe e mundshme në bazë të arsimit të lartë duke u renditur në majë të piramidës së arsimit shqiptar.

TRAJNIME NE ARSIM

Kurse Afatshkurtra

Kurse afatshkurtëra të trajnimit të mësuesve dhe të drejtuesve të institucioneve arsimore parauniversitare, me anë të sistemit modular dhe me kredite, në zbatim të standardeve zyrtare të drejtuesve, si dhe të standardeve të përgjithshme, zyrtare, të zhvillimit profesional të mësuesve në punë.

Master Profesional në Edukim - Drejtim dhe Administrim i Arsimit

Ky program i specializuar synon t’i përgatisë individët për pozicione drejtuese në arsim dhe si specialistë të politikës arsimore.

Master Profesional në Edukim - Mësimdhënia & të nxënët

Programi merr përsipër të përgatisë specialistë të zotë të çështjeve të mësimdhnëies dhe të të nxënët, mësues të efektshëm, prakticienë reflektivë që nxënë gjatë gjithë jetës.

Përmirësimi i cilësisë së arsimit

Pershkrimi Pershkrimi Pershkrimi Pershkrimi Pershkrimi Pershkrimi

NJESI DIDAKTIKE

Tekstet Shkollore

Instituti i Edukimit “Barleti” do të mundësojë hartimin dhe botimin e teksteve shkollore të arsimit parauniversitar dhe atij universitar, duke bashkëpunuar me shumë institucione botuese, evropiane, por në mënyrë të posaçme me patentën e njohur ndërkombëtare të botimit të teksteve shkollore “Pearson” me shtëpinë botuese “Dudaj”.

Shkolla Dixhitale

Instalimin dhe përdorimin e sistemeve digjitale në shkolla nga mësuesit dhe nxënësit, të cilat i shërbejnë një mësimdhënie dhe një procesi të nxëni cilësor, duke bashkëpunuar me kompani evropiane, të njohura, të prodhimit të pajiseve elektronike.

Trajnim dhe Testim

Në BTTC, ofrohen kurse trajnimi përgatitore për zhvilimin e testit, sipas nivelit përkatës. Kurset zhvillohen intensivisht 3 herë në javë, nga 2 orë, për 2 muaj.

Sherbime dhe Projekte Arsimore

Shndërrimin e shkollave si qendra komunitare, në zbatim të standardeve zyrtare për këtë tematikë. Zbatimin ei Kartës së Performancës në Shkollë, në zbatim të treguesve zyrtarë. Struktura dhe përmbajtjet kurrikulare. Veprimtaritë ndër dhe jashtëkurrikulare (kros+esktrakurrikulare). Vlerësimi i institucioneve arsimore parauniversitare dhe i shërbimeve të ndryshme arsimore.

Aktivitete

  • 24 maj 2016
img

Platforma inovative të edukimit virtual

  • 4 maj 2016
img

Workshop mbi platformën e edukimit e-learning Edmodo

  • 20 prill 2016
img

Të Rinjtë Sipërmarrës në kuadrin e Ekosistemit të Edukimit për zhvillim të Qëndrueshëm