Njoftime

  • 20 Mars 2019
img

PROGRAMI I VAZHDUAR I STUDIMIT DHE KUALIFIKIMIT PËR “MËSUES NDIHMËS I NXËNËSVE ME NEVOJA TË VEÇANTA”.

UMB do të fillojë së afërmi zbatimin e Programit të vazhduar të studimit dhe kualifikimit për “Mësues ndihmës i nxënësve me nevoja të veçanta”.

  • 28 Shkurt 2019
img

IEB, trajnim në shkollën jopublike "Elite"

Instituti Edukimit Barleti zhilloi më 6 shkurt 2019 trajnimin e rradhës, me rreth 20 mësues të shkollës jopublike "Elite"

  • 04 Shkurt 2019
img

Reformohet Departamenti i Shkencave të Edukimit dhe Trajnimeve Profesionale në UMB

Departamenti i Shkencave të Edukimit dhe Trajnimeve Profesionale zhvilloi një tryezë pune për mbledhje idesh dhe sugjerimesh lidhur me funksionet dhe përmbajtjen e këtij Departamenti në të ardhmen...

TRAJNIME NE ARSIM

Kurse Afatshkurtra

Kurse afatshkurtëra të trajnimit të mësuesve dhe të drejtuesve të institucioneve arsimore parauniversitare, me anë të sistemit modular dhe me kredite, në zbatim të standardeve zyrtare të drejtuesve, si dhe të standardeve të përgjithshme, zyrtare, të zhvillimit profesional të mësuesve në punë.

Master Profesional në Edukim - Drejtim dhe Administrim i Arsimit

Ky program i specializuar synon t’i përgatisë individët për pozicione drejtuese në arsim dhe si specialistë të politikës arsimore.

Master Profesional në Edukim - Mësimdhënia & të nxënët

Programi merr përsipër të përgatisë specialistë të zotë të çështjeve të mësimdhnëies dhe të të nxënët, mësues të efektshëm, prakticienë reflektivë që nxënë gjatë gjithë jetës.

Përmirësimi i cilësisë së arsimit

Pershkrimi Pershkrimi Pershkrimi Pershkrimi Pershkrimi Pershkrimi

NJESI DIDAKTIKE

Tekstet Shkollore

Instituti i Edukimit “Barleti” do të mundësojë hartimin dhe botimin e teksteve shkollore të arsimit parauniversitar dhe atij universitar, duke bashkëpunuar me shumë institucione botuese, evropiane, por në mënyrë të posaçme me patentën e njohur ndërkombëtare të botimit të teksteve shkollore “Pearson” me shtëpinë botuese “Dudaj”.

Shkolla Dixhitale

Instalimin dhe përdorimin e sistemeve digjitale në shkolla nga mësuesit dhe nxënësit, të cilat i shërbejnë një mësimdhënie dhe një procesi të nxëni cilësor, duke bashkëpunuar me kompani evropiane, të njohura, të prodhimit të pajiseve elektronike.

Trajnim dhe Testim

Në BTTC, ofrohen kurse trajnimi përgatitore për zhvilimin e testit, sipas nivelit përkatës. Kurset zhvillohen intensivisht 3 herë në javë, nga 2 orë, për 2 muaj.

Sherbime dhe Projekte Arsimore

Shndërrimin e shkollave si qendra komunitare, në zbatim të standardeve zyrtare për këtë tematikë. Zbatimin ei Kartës së Performancës në Shkollë, në zbatim të treguesve zyrtarë. Struktura dhe përmbajtjet kurrikulare. Veprimtaritë ndër dhe jashtëkurrikulare (kros+esktrakurrikulare). Vlerësimi i institucioneve arsimore parauniversitare dhe i shërbimeve të ndryshme arsimore.

Aktivitete

  • 24 maj 2016
img

Platforma inovative të edukimit virtual

  • 4 maj 2016
img

Workshop mbi platformën e edukimit e-learning Edmodo

  • 20 prill 2016
img

Të Rinjtë Sipërmarrës në kuadrin e Ekosistemit të Edukimit për zhvillim të Qëndrueshëm