Akreditimi

Fushat e Kerkimit

-Grumbullimi i gjetjeve dhe risive nga stafi i pedagogëve në fakultete për tematika të ndryshme kërkimore.
-Përcaktimi çdo vit, në bashkëpunim me fakultetet, i 1-2 ideve për projekteve kërkimore që i vlejnë në tërësi universitetit.
-Hartimi i projektit dhe identifikimi i donatorëve të ndryshëm brenda dhe jashtë vendit që mund të mbështesin projektin.
-Zbatimi i projekteve.
-Publikimi i gjetjeve.
-Analizë e formateve/templates së aplikimeve për projekte sipas donatorëve p.sh: formatet e UNICEF-it, të BE-së, të Soros-it, të UNESKO-s, të UNDP-së, të REK-ut, të universiteteve brenda dhe jashtë vendit, të Agjensive të huaja, të ambasadave etj.
-Bashkëpunim me projektet e zhvilluara nga Instituti, nga fakultetet ose nga organizma të tjerë partnere për të identifikuar risi dhe problematika që mund të jenë pjesë e fushës kërkimore dhe publikuese.