Sherbime dhe Projekte arsimore

RRITJE E KAPACITETEVE NË EDUKIM

IEB do të ofrojë ekspertizë për rritjen e kapaciteteve në fushën e edukimit për drejtimet e mëposhtme:

 • zhvillim të kurrikulës së arsimit parauniversitar dhe universitar
 • trajnime dhe certifikime të mësuesve, instruktorëve të arsimit parauniversitar të përgjithshëm dhe atij profesional
 • trajnime dhe certifikime të pedagogëve të rinj për aspektet e mësimdhënies dhe të të nxënit me të rriturit
 • trajnime dhe certifikime për menaxhimin dhe organizimin e institucioneve arsimore parauniversitare dhe universitare
 • trajnime dhe certifikime për zhvillimin e proceseve të vetëvlerësimit për kopshtet, shkollat, ofruesit publik dhe jopublik të formimit profesional, si dhe për institucionet e arsimit të lartë.
 • trajnime dhe certifikime për hartimin dhe përdorimin e teksteve shkollore


IEB do të mbështesë zhvillimin e vijueshëm, profesional të burimeve njerëzore në edukim nëpërmjet:

 • krijimit të rrjeteve aktive të institucioneve të arsimit parauniversitar, të cilat do të ndërveprojnë on-line dhe drejtpërdrejt në veprimtari të larmishme, profesionale
 • trajnerëve të saj që do të komunikojnë drejtpërdrejt në trajnime, por dhe komunikime të ndërsjella, on-line me grupet e interesuara për zhvillim
 • botimeve të ndryshme që do të mbulojnë nevojat e domosdoshme për zhvillim profesional në edukim, të cilat do të jenë të publikuara on-line dhe të printuara
 • zhvillimit të projeketeve në fushën e edukimit
 • vizitave studimore në institucionet arsimore
 • identifikimit dhe përhapjes së praktikave të mira të edukimit, të cilat do të përgjithësohen për të gjitha grupet e interesuara
 • studimeve master në edukim që zhvillon Shluj “Universiteti Marin Barleti”


IEB do të zhvillojë foma të larmishme të rritjes së kapaciteve në edukim, si:

 • bashkëpunime me institucionet arsimore në nivele të të gjithë cikleve të arsimit
 • zhvillim të projekteve të ndryshëm në edukim
 • seminare
 • workshope
 • simpoziume dhe konferenca
 • krijim rrjetesh aktive on-line
 • kurse on-line dhe certifikime
 • lektoriume
 • treg të ideve dhe identifikim të praktikave të mira
 • publikime dhe botime
 • përhapje të praktikave të mira