Trajnime të akredituara për mësuesit dhe drejtuesit e shkollave

Shluj “Universiteti Marin Barleti” vijon me SUKSES eksperiencën e tij disa vjeçare në ofrim programesh dhe modulesh trajnimi të AKREDITUARA dhe të njohura nga Ministria e Arsimit, Rinisë dhe Sporteve, për MËSUES dhe DREJTUES në arsim.
DREJTIMET kryesore të programeve të trajnimit: - Zhvillimi i kurrikulës për tre ciklet e arsimit
- Zhvillim profesional për drejtuesit e institucioneve arsimore
- Zhvillim profesional për mësuesit në fushën psiko – sociale dhe zhvillimit të aftësive ndërkurrikulare
- Zhvillim profesional të mësuesëve në drejtim të përdorimit të teknologjive të informacionit dhe të komunikimit (TIK), në procesin mësimorMODULET

Zhvillimi profesional i mësuesve në drejtim të kurrikulës
- Moduli 1 “Korniza e re kurrikulare e arsimit parauniversitar”
- Moduli 2 “Kurrikula me bazë kompetencash”
- Moduli 3 “Planifikimi vjetor, planifikimi tremujor lëndor”
- Moduli 4 “Kurrikula bërthamë”
- Moduli 5 “Kurrikula me zgjedhje”
- Moduli 6 “Programi lëndor”
- Moduli 7 “Projektet kurrikulare”
- Moduli 8 “Plani i orës mësimore, formatet për organizimin e saj dhe detyrat e shtëpisë”
- Moduli 9 “Rezultatet e orës mësimore”
- Moduli 10 “Vlerësimi për të nxënë dhe i të nxënit”
- Moduli 11 “Mësimdhënia dhe të nxënit efektiv”
- Moduli 12 “Shërbimi komunitar në gjimnaz”
- Moduli 13 “Plani i Edukimit/zhvillimit Individual “(PEI)

Kurrikula me kompetenca në ciklin fillor
- Moduli 1 “Koncepti i kompetencës, kompetenca kyç, kompetencat e fushës dhe rezultatet e të nxënit sipas kompetencave në ciklin fillor ”
- Moduli 2 “Metodologjia e mësimdhënies bazuar në kompetenca dhe situatat e të nxënit në ciklin fillor ”
- Moduli 3 “Vlerësimi i arritjeve të nxënësve në ciklin fillor ”

Zhvillimi profesional i mësuesve në fushën psiko-sociale dhe në zhvillimin e aftësive ndërkurrikulare
- Moduli 1 “Aftësitë sociale të të punuarit në ekip, komunikimi me kolegët”
- Moduli 2 “Bashkëjetesa Paqësore”
- Moduli 3 “Mjedisi arsimor”
- Moduli 4 “Roli i Psikologut në Shkollë”
- Moduli 5 “Roli i Punonjësit Social në Shkollë”
- Moduli 6 “Edukimi mjedisor në shkollë, nëpërmjet zbatimit të Paketës së Gjelbër”

Programi i trajnimit për zhvillimin profesional të mësuesve në drejtim të përdorimit të teknologjive të informacionit dhe të komunikimit (tik) në procesin mësimor
- Moduli 1 “Përdorimi i TIK në orën mësimore”

img

Zhvillimi profesional i drejtuesve të institucioneve arsimore
- Moduli 1 “Ligji i Arsimit Parauniversitar”
- Moduli 2 “Dispozitat Normative të Arsimit Parauniversitar”
- Moduli 3 “Plani afatmesëm i institucionit i shkollës”
- Moduli 4 “Plani vjetor i institucionit të arsimit parauniversitar”
- Moduli 5 “Karta e Performancës së Shkollës”
- Moduli 6 “Shkolla si Qendër Komunitare”
- Moduli 7 “Vlerësimi i brendshëm i shkollës”
- Moduli 8 “Ngritja dhe funksionimi i organizmave kryesore të institucionit arsimor”
- Moduli 9 “Koha e punës së mësuesit, plani i mësuesit dhe portofoli i tij”
- Moduli 10 “Detyrimi shkollor dhe regjistrimi i nxënësve”
- Moduli 11 “Hartimi i një projekti”
- Moduli 12 “Plani edukativ dhe veprimtaritë ekstrakurrikulare”KUR DHE KU?
Trajnimet e çertifikuara fillojnë në JANAR 2018 dhe zhvillohen gjatë gjithë vitit pranë:
- kampusit 2 të SHLUJ “Universiteti Marin Barleti”
- pranë çdo institucioni arsimor, kudo ndodhet, që ka interes për këtë shërbim


MBËSHTESIM TË NXËNIT GJATË GJITHË JETËS
+ Zhvillimi profesional + Trajnime të çertifikuara

Na kontaktoni
Adresa: SHLUJ “Universiteti Marin Barleti”
Kampus 2 | Rr. “Frang Bardhi”, Tiranë, Selitë
Info:
044 500 999 | +355 69 20 67 247
ieb@umb.edu.al / www.umb.edu.al