Kurse afatshkurtra


Universiteti “Marin Barleti” Fakulteti i Shkencave Sociale dhe të Edukimit Instituti i Edukimit “Barleti”

Universiteti “Marin Barleti”, në mbështetje të zbatimit të standardeve zyrtare të drejtuesve të institucioneve arsimore parauniversitare si: kopshte, shkolla të arsimit 9-vjeçar, shkolla të mesme, ofron trajnime të zhvillimit profesional dhe të vlerësimit me kredite për të gjithë drejtuesit e arsimit parauniversitar, sipas listës së moduleve të mëposhtme.

LISTA E MODULEVE PËR TRAJNIMIN E DREJTUESVE TË INSTITUCIONEVE ARSIMORE PARAUNIVERSITARE

Moduli Tema
Moduli 1 “Plani afatmesëm i institucionit arsimor parauniversitar”
Moduli 2 “Plani vjetor i institucionit arsimor parauniversitar”
Moduli 3 “Raporti i Vlerësimit të Brendshëm të Institucionit”
Moduli 4 “Ngritja dhe funksionimi i bordit të institucionit arsimor parauniversitar”
Moduli 5 “Ngritja dhe funksionimi i Qeverisë së Nxënësve”
Moduli 6 “Ngritja dhe funksionimi i Komisionit të Etikës dhe Sjelljes”
Moduli 7 “Ngritja dhe funksionimi i Komisionit të Shëndetit, Sigurisë, Mirëmbajtjes dhe Mjedisit”
Moduli 8 “Ngritja dhe funksionimi i Këshillit të Prindërve të Institucionit arsimor, si dhe i Këshillit të Prindërve të Klasës”
Moduli 9 “Plani i mësuesit”
Moduli 10 “Portofoli i mësuesit”
Moduli 11 “Procesi mësimor në klasë/grupe dhe vëzhgimi i tij”
Moduli 12 “Ekipi kurrikular i shkollës dhe ekipet lëndore”
Moduli 13 “Vlerësimet vjetore me short”
Moduli 14 “Koha e punës së mësuesit në institucionet arsimore parauniversitare”
Moduli 15 “Këshilli i Mësuesve”
Moduli 16 “Standardet e shkollave komunitare”
Moduli 17 “Teknika të bashkëpunimit shkollë-komunitet prindëror”
Moduli 18 “Përfshirja prindërore në menaxhimin e jetës shkollore”
Moduli 19 “Zbatimi i Kartës Zyrtare të Performancës në Shkollë”
Moduli 20 “Komisioni i institucionit arsimor për nxënësit me aftësi të kufizuara”
Moduli 21 “Komisioni i Disiplinës dhe masat disiplinore”
Moduli 22 “Detyrimi shkollor dhe regjistrimi i nxënësve”
Moduli 23 “Menaxhimi i kurrikulës bërthamë, i zgjedhjes së nxënësve, i kurrikulës me zgjedhje, si dhe ndërrimi i apo transferimi i lëndëve brenda dhe jashtë shkollës në gjimnaz.”
Moduli 24 “Hartimi i projektit shkollor”
Moduli 25 “Zhvillimi i minitesteve”

Universiteti “Marin Barleti” Fakulteti i Shkencave Sociale dhe të Edukimit Instituti i Edukimit “Barleti”

Universiteti “Marin Barleti”, në mbështetje të zbatimit të standardeve të përgjithshme, zyrtare, të mësuesve të të gjitha profileve të institucioneve arsimore parauniversitare si: kopshte, shkolla të arsimit 9-vjeçar, shkolla të mesme, ofron trajnime të zhvillimit profesional dhe të vlerësimit me kredite për të gjithë profilet e mësuesve dhe instruktorëve të arsimit parauniversitar , sipas listës së moduleve të mëposhtme.

LISTA E MODULEVE PËR MËSUES DHE INSTRUKTORË TË TË GJITHA PROFILEVE TË INSTITUCIONEVE ARSIMORE PARAUNIVERSITARE


Moduli Tema
Moduli 1 “Kurrikula bërthamë/bazë e shkollës”
Moduli 2 “Kurrikula me zgjedhje”
Moduli 3 “Menaxhimi i kurrikulës bërthamë, i zgjedhjes së nxënësve, i kurrikulës me zgjedhje, si dhe ndërrimi i apo transferimi i lëndëve brenda dhe jashtë shkollës në gjimnaz.
Moduli 4 “Projekti kurrikular”
Moduli 5 “Plani vjetor lëndor”
Moduli 6 “Ekipi kurrikular i shkollës dhe ekipet lëndore”
Moduli 7 “Planifikimi i orëve të lira në nivel shkolle”
Moduli 8 “Shërbimi komunitar në shkollën e mesme”
Moduli 9 “Përforcimi në shkollat e mesme”
Moduli 10 “Modulet profesionale në gjimnaz”
Moduli 11 “Standardet e përmbajtjes dhe të arritjes në arsimin parashkollor”
Moduli 12 “Plani vjetor i procesit mësimor-edukativ në kopsht”

DREJTIMI 2. MËSIMDHËNIA DHE TË NXËNËT

Moduli Tema
Moduli 13 “Mësimdhënia dhe të nxënët”
Moduli 14 “Plani ditor”
Moduli 15 “Objektivat e të nxënit”
Moduli 16 “Hartimi i objektivave të arritjeve të nxënësve (OAN)”
Moduli 17 “Parimet kryesore gjatë orës mësimore”
Moduli 18 “Formate mësimore për organizmin e orës së mësimit”
Moduli 19 “Teknikat e vlerësimit”
Moduli 20 “Llojet e vlerësimit”
Moduli 21 “Veprimtaritë që vlerësohen”
Moduli 22 “Produktet që vlerësohen”
Moduli 23 “Zhvillimi i minitesteve”
Moduli 24 “Metodat e të nxënit me në qendër nxënësin”
Moduli 25 “Mësimdhënia nëpërmjet teknologjive të informacionit dhe të komunikimit (TIK) në arsimin bazë dhe të mesëm”
Moduli 26 “Bazat e didaktikës në Arsimin Profesional”
Moduli 27 “Të mësuarit e teorik dhe praktik në Arsimin Profesional”
Moduli 28 “Vlerësimi i nxënësve në Arsimin Profesional”
Moduli 29 “Mediet mësimore në Arsimin Profesional”
Moduli 30 “Përdorimi i laptop-it në procesin mësimor”
Moduli 31 “Veprimtaritë ekstrakurrikulare në shkollë ”
Moduli 32 “Mjetet didaktike dhe materiale”
Moduli 33 “Aftësitë dhe temat ndërkurrikulare në shkollën e mesme”
Moduli 34 “Komunikimi në klasë”
Moduli 35 “Motivimi i nxënësve”
Moduli 36 “Detyrat e shtëpisë”
Moduli 37 “Përzgjedhja e teksteve shkollore”
Moduli 38 “Mjedisi fizik i klasës”
Moduli 39 “Plani i Edukimit/zhvillimit Individual” (PEI)
Moduli 40 “Kujdesi ndaj nxënësit dhe këshillimi i karrierës së tij në arsimin parauniversitar”
Moduli 41 “Plani ditor i procesit mësimor-edukativ në kopshte bazuar në modele të ndryshme”

DREJTIMI 3. PËRFSHIRJA NË MENAXHIMIN E INSTITUCIONIT ARSIMOR

Moduli Tema
Moduli 42 “Shërbimi psiko-social në institucionet e arsimit parauniversitar”
Moduli 43 “Vetëvlerësimi i shërbimit psiko-social në institucionet e arsimit parauniversitar”
Moduli 44 “Plani i mësuesit”
Moduli 45 “Portofoli i mësuesit”
Moduli 46 “Koha e punës së mësuesit në institucionet arsimore parauniversitare”
Moduli 47 “Këshilli i Mësuesve”
Moduli 48 “Standardet e shkollave komunitare”
Moduli 49 “Teknika të bashkëpunimit shkollë-komunitet prindëror”
Moduli 50 “Përfshirja prindërore në menaxhimin e jetës shkollore”
Moduli 51 “Zbatimi i Kartës Zyrtare të Performancës në Shkollë”
Moduli 52 “Komisioni i Disiplinës dhe masat disiplinore”
Moduli 53 “Detyrimi shkollor dhe regjistrimi i nxënësve”
Moduli 54 “Gjithëpërfshirja në shkollë”
Moduli 55 “Trajnimi dhe kualifikimi i stafit të institucionit arsimor parauniversitar”