Trajnime për mësuesite


IEB në mbështetje të zbatimit të standardeve zyrtare të mësuesve të institucioneve arsimore parauniversitare si: kopshte, shkolla të arsimit 9-vjeçar, shkolla të mesme, ofron trajnime të zhvillimit profesional dhe të vlerësimit me kredite për të gjithë drejtuesit e arsimit parauniversitar.

Fushat e trajnimit, sipas standardeve, zyrtare janë:

 1. Marrëdhëniet me fëmijët dhe të rinjtë
 2. Përditësimi
 3. Komunikimi, puna në grup dhe bashkëpunimi
 4. Zhvillimi profesional individual
 5. Kurrikulat
 6. Arritjet e nxënësve dhe diversiteti i tyre
 7. Shëndeti dhe mbarëvajtja
 8. Planifikimi
 9. Mësimdhënia
 10. Vlerësimi, monitorimi, dhe rezultatet
 11. Reflektim ndaj mësimdhënies dhe nxënies
 12. Mjedisi mësimor në klasë

Modulet e Trajnimit

Moduli Titulli
1 “Kurrikula e bazuar në kompetenca”
2 “Kurrikula bërthamë/bazë e shkollës”
3 “Kurrikula me zgjedhje”
4 “Menaxhimi i kurrikulës bërthamë, i zgjedhjes së nxënësve, i kurrikulës me zgjedhje, si dhe ndërrimi i apo transferimi i lëndëve brenda dhe jashtë shkollës në gjimnaz.
5 “Projekti kurrikular”
6 “Plani vjetor lëndor”
7 “Ekipi kurrikular i shkollës dhe ekipet lëndore”
8 “Planifikimi i orëve të lira në nivel shkolle”
9 “Shërbimi komunitar në shkollën e mesme”
10 “Modulet profesionale në gjimnaz”
11 “Standardet e përmbajtjes dhe të arritjes në arsimin parashkollor”
12 “Plani vjetor i procesit mësimor-edukativ në kopsht”
13 “Mësimdhënia dhe të nxënët”
14 “Plani ditor”
15 “Objektivat/rezultatet e të nxënit”
16 “Hartimi i objektivave të arritjeve të nxënësve (OAN)”
17 “Parimet kryesore gjatë orës mësimore”
18 “Formate mësimore për organizmin e orës së mësimit”
19 “Teknikat e vlerësimit”
20 “Llojet e vlerësimit”
21 “Veprimtaritë që vlerësohen”
22 “Produktet që vlerësohen”
23 “Zhvillimi i minitesteve”
24 “Metodat e të nxënit me në qendër nxënësin”
25 “Mësimdhënia nëpërmjet teknologjive të informacionit dhe të komunikimit (TIK) në arsimin bazë dhe të mesëm”
26 “Bazat e didaktikës në Arsimin Profesional”
27 “Të mësuarit e teorik dhe praktik në Arsimin Profesional”
28 “Vlerësimi i nxënësve në Arsimin Profesional”
29 “Mediet mësimore në Arsimin Profesional”
30 “Përdorimi i laptop-it në procesin mësimor”
31 “Veprimtaritë ekstrakurrikulare në shkollë ”
32 “Mjetet didaktike dhe materiale”
33 “Aftësitë dhe temat ndërkurrikulare në shkollën e mesme”
34 “Komunikimi në klasë”
35 “Motivimi i nxënësve”
36 “Detyrat e shtëpisë”
37 “Përzgjedhja e teksteve shkollore”
38 “Mjedisi fizik i klasës”
39 “Plani i Edukimit/zhvillimit Individual” (PEI)
40 “Kujdesi ndaj nxënësit dhe këshillimi i karrierës së tij në arsimin parauniversitar”
41 “Plani ditor i procesit mësimor-edukativ në kopshte bazuar në modele të ndryshme”
42 “Shërbimi psiko-social në institucionet e arsimit parauniversitar”
43 “Vetëvlerësimi i shërbimit psiko-social në institucionet e arsimit parauniversitar”
44 “Plani i mësuesit”
45 “Portofoli i mësuesit”
46 “Koha e punës së mësuesit në institucionet arsimore parauniversitare”
47 “Këshilli i Mësuesve”
48 “Standardet e shkollave komunitare”
49 “Teknika të bashkëpunimit shkollë-komunitet prindëror”
50 “Përfshirja prindërore në menaxhimin e jetës shkollore”
51 “Zbatimi i Kartës Zyrtare të Performancës në Shkollë”
52 “Komisioni i Disiplinës dhe masat disiplinore”
53 “Detyrimi shkollor dhe regjistrimi i nxënësve”
54 “Gjithëpërfshirja në shkollë”
55 “Trajnimi dhe kualifikimi i stafit të institucionit arsimor parauniversitar”

Trajnimi i Mësuesit

IEB në mbështetje të zbatimit të standardeve zyrtare të drejtuesve të institucioneve arsimore parauniversitare si: kopshte, shkolla të arsimit 9-vjeçar, shkolla të mesme, ofron trajnime të zhvillimit profesional dhe të vlerësimit me kredite për të gjithë drejtuesit e arsimit parauniversitar.

Fushat e trajnimit, sipas standardeve, zyrtare janë:

 1. Drejtuesi si lider pedagogjik dhe menaxher i personelit mësimor.
 2. Struktura organizative e shkollës dhe menaxhimi i kurrikulës.
 3. Menaxhimi i burimeve materiale dhe financiare te shkollës.
 4. Planifikimi për zhvillimin e institucionit arsimor.
 5. Etika, komunikimi dhe bashkëpunimi me komunitetin.
 6. Sistemi i vlerësimit të performancës së drejtorit të shkollës.

Modulet e Trajnimit

Moduli Titulli
1 “Plani afatmesëm i institucionit arsimor parauniversitar”
2 “Plani vjetor i institucionit arsimor parauniversitar”
3 “Raporti i Vlerësimit të Brendshëm të Institucionit”
4 “Ngritja dhe funksionimi i bordit të institucionit arsimor parauniversitar”
5 “Ngritja dhe funksionimi i Qeverisë së Nxënësve”
6 “Ngritja dhe funksionimi i Komisionit të Etikës dhe Sjelljes”
7 “Ngritja dhe funksionimi i Komisionit të Shëndetit, Sigurisë, Mirëmbajtjes dhe Mjedisit”
8 “Ngritja dhe funksionimi i Këshillit të Prindërve të Institucionit arsimor, si dhe i Këshillit të Prindërve të Klasës”
9 “Plani i mësuesit”
10 “Portofoli i mësuesit”
11 “Procesi mësimor në klasë/grupe dhe vëzhgimi i tij”
12 “Ekipi kurrikular i shkollës dhe ekipet lëndore”
13 “Vlerësimet vjetore me short”
14 “Koha e punës së mësuesit në institucionet arsimore parauniversitare”
15 “Këshilli i Mësuesve”
16 “Standardet e shkollave komunitare”
17 “Teknika të bashkëpunimit shkollë-komunitet prindëror”
18 “Përfshirja prindërore në menaxhimin e jetës shkollore”
19 “Zbatimi i Kartës Zyrtare të Performancës në Shkollë”
20 “Komisioni i institucionit arsimor për nxënësit me aftësi të kufizuara”
21 “Komisioni i Disiplinës dhe masat disiplinore”
22 “Detyrimi shkollor dhe regjistrimi i nxënësve”
23 “Menaxhimi i kurrikulës bërthamë, i zgjedhjes së nxënësve, i kurrikulës me zgjedhje, si dhe ndërrimi i apo transferimi i lëndëve brenda dhe jashtë shkollës në gjimnaz.”
24 “Hartimi i projektit shkollor”
25 “Zhvillimi i minitesteve”