• Sky

TRAJNIME NE ARSIM

 • - MP me profil mësimdhënia & të nxënët
 • - MP me profil drejtim dhe administrim i arsimit
 • - Trajnime për mesuesit
 • - Trajnime per Drejtues
 • - Testime dhe Certifikim

RRITJE E KAPACITETEVE

 • - Ekonomija e Dijes
 • - Transferimi i Dijes
 • - Projektete dhe Informimi
 • - Akreditimi dhe Standartet
 • - Kerkimi shkencor
 • - Studime dhe Publikime

NJËSI DIDAKTIKE DHE EKOSISTEMI

 • - Infrastruktura Mesimore
 • - Sistemet e Mesimdhenies
 • - Tekste Shkollore
 • - Trajnime dhe testime
 • - Mjetet Shkollore
 • - Mjete Dixhitale

LAJME DHE EVENTE

Sektorët

TRAJNIME NE ARSIM


Kurse Afatshkurtra

Kurse afatshkurtëra të trajnimit të mësuesve dhe të drejtuesve të institucioneve arsimore parauniversitare, me anë të sistemit modular dhe me kredite, në zbatim të standardeve zyrtare të drejtuesve, si dhe të standardeve të përgjithshme, zyrtare, të zhvillimit profesional të mësuesve në punë.

Më shumë

Master Profesional në Edukim - Drejtim dhe Administrim i Arsimit

Ky program i specializuar synon t’i përgatisë individët për pozicione drejtuese në arsim dhe si specialistë të politikës arsimore.

Më shumë

Master Profesional në Edukim - Mësimdhënia & të nxënët

Programi merr përsipër të përgatisë specialistë të zotë të çështjeve të mësimdhnëies dhe të të nxënët, mësues të efektshëm, prakticienë reflektivë që nxënë gjatë gjithë jetës.

Më shumë

Përmirësimi i cilësisë së arsimit

Pershkrimi Pershkrimi Pershkrimi Pershkrimi Pershkrimi Pershkrimi

Më shumë

NJESI DIDAKTIKE


Tekstet Shkollore

Instituti i Edukimit “Barleti” do të mundësojë hartimin dhe botimin e teksteve shkollore të arsimit parauniversitar dhe atij universitar, duke bashkëpunuar me shumë institucione botuese, evropiane, por në mënyrë të posaçme me patentën e njohur ndërkombëtare të botimit të teksteve shkollore “Pearson” me shtëpinë botuese “Dudaj”.

Më shumë

Shkolla Dixhitale

Instalimin dhe përdorimin e sistemeve digjitale në shkolla nga mësuesit dhe nxënësit, të cilat i shërbejnë një mësimdhënie dhe një procesi të nxëni cilësor, duke bashkëpunuar me kompani evropiane, të njohura, të prodhimit të pajiseve elektronike.

Më shumë

Trajnim dhe Testim

Në BTTC, ofrohen kurse trajnimi përgatitore për zhvilimin e testit, sipas nivelit përkatës. Kurset zhvillohen intensivisht 3 herë në javë, nga 2 orë, për 2 muaj.

Më shumë

Sherbime dhe Projekte Arsimore

Shndërrimin e shkollave si qendra komunitare, në zbatim të standardeve zyrtare për këtë tematikë. Zbatimin ei Kartës së Performancës në Shkollë, në zbatim të treguesve zyrtarë. Struktura dhe përmbajtjet kurrikulare. Veprimtaritë ndër dhe jashtëkurrikulare (kros+esktrakurrikulare). Vlerësimi i institucioneve arsimore parauniversitare dhe i shërbimeve të ndryshme arsimore.

Më shumë

Aktivitete

Më shumë

Platforma inovative të edukimit virtual

Workshop-i me titull “Platforma Inovative Të Edukimit Virtual”, u organizua si pjesë e projektit IADSA Shkolla Qëndër Komunitare, dhe u realizua nga specialisti i teknologjisë së edukimit virtual z. Erlis Hasa në sallën “Kostandin Shpataraku”, të Muzeut Historik Kombëtar. Festivali i Ideve Rinore, me anë të këtij workshop-i, kërkon të theksojë rëndësinë mbi përdorimin e teknologjive të informimit dhe të komunikimit në shkollë dhe të nxisë bashkëveprimin midis ...

Workshop mbi platformën e edukimit e-learning Edmodo

Më 4 maj 2016, u zhvillua në shkollën e mesme publike “Halim Xhelo” workshop-i dedikuar platformës së edukimit e-learning Edmodo, në kuadër të projektit IADSA - “Shkolla Qendër Komunitare”. Qëllimi i këtij workshop-i ishte krijimi i mundësive, aftësive, dhe kapaciteteve të nevojshme për përdorimin e tenologjive të informimit dhe të komunikimit në shkollë, duke lehtësuar mësimdhënien dhe mësimnxënien. Specialistë të IT-së...

Të Rinjtë Sipërmarrës në kuadrin e Ekosistemit të Edukimit për zhvillim të Qëndrueshëm

Më 20 Prill 2016 u organizua tryeza, Sipërmarrja Lokale në kuadrin e Ekosistemit të Edukimit për Zhvillim të Qëndrueshëm në ambientet e QEK Peshkopi. Tryeza pati si qëllim stimulimin dhe promovimin e modelit të sipërmarrjes lokale në kuadrin e nismës SHQK, e cila ka në fokus lidhjen e natyrshme të kurrikulës me nevojat praktike dhe modelet e sipërmarrjes lokale ...