Sherbime


IEB mbështet zhvillimin e studimeve master në fushën e edukimit, duke ofruar master profesional në edukim me profil “Mësimdhënie dhe të nxënë” me 120 kredite dhe “Drejtim arsimi” me 60 kredite. IEB ofron dhe programin e vazhduar të studimit dhe të kualifikmimit për “Mësues ndihmës për nxënësit me nevoja të veçanta” me 30 kredite