RRITJE E KAPACITETEVE NË EDUKIM


IEB do të ofrojë ekspertizë për rritjen e kapaciteteve në fushën e edukimit për drejtimet e mëposhtme:

 • Zhvillim të kurrikulës së arsimit parauniversitar dhe universitar
 • Trajnime dhe certifikime të mësuesve, instruktorëve të arsimit parauniversitar të përgjithshëm dhe atij profesional
 • Trajnime dhe certifikime të pedagogëve të rinj për aspektet e mësimdhënies dhe të të nxënit me të rriturit
 • Trajnime dhe certifikime për menaxhimin dhe organizimin e institucioneve arsimore parauniversitare dhe universitare
 • Trajnime dhe certifikime për zhvillimin e proceseve të vetëvlerësimit për kopshtet, shkollat, ofruesit publik dhe jopublik të formimit profesional, si dhe për institucionet e arsimit të lartë.
 • Trajnime dhe certifikime për hartimin dhe përdorimin e teksteve shkollore

IEB do të mbështesë zhvillimin e vijueshëm, profesional të burimeve njerëzore në edukim nëpërmjet:

 • Krijimit të rrjeteve aktive të institucioneve të arsimit parauniversitar, të cilat do të ndërveprojnë on-line dhe drejtpërdrejt në veprimtari të larmishme, profesionale
 • Trajnerëve të saj që do të komunikojnë drejtpërdrejt në trajnime, por dhe komunikime të ndërsjella, on-line me grupet e interesuara për zhvillim
 • Botimeve të ndryshme që do të mbulojnë nevojat e domosdoshme për zhvillim profesional në edukim, të cilat do të jenë të publikuara on-line dhe të printuara
 • Zhvillimit të projeketeve në fushën e edukimit
 • Vizitave studimore në institucionet arsimore
 • Identifikimit dhe përhapjes së praktikave të mira të edukimit, të cilat do të përgjithësohen për të gjitha grupet e interesuara
 • Studimeve master në edukim që zhvillon Shluj “Universiteti Marin Barleti”

IEB do të zhvillojë foma të larmishme të rritjes së kapaciteve në edukim, si:

 • Bashkëpunime me institucionet arsimore në nivele të të gjithë cikleve të arsimit
 • Zhvillim të projekteve të ndryshëm në edukim
 • Seminare
 • Workshope
 • Simpoziume dhe konferenca
 • Krijim rrjetesh aktive on-line
 • Kurse on-line dhe certifikime
 • Lektoriume
 • Treg të ideve dhe identifikim të praktikave të mira
 • Publikime dhe botime
 • Përhapje të praktikave të mira